Tuesday, January 17, 2017

बांधकाम गुणनियंत्रण चाचण्यांबाबत
सा.बां. विभागाचे आवाहन
नांदेड, दि. 17 :- मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यातील चालू असलेल्या विकासाची बांधकामे करणाऱ्या सर्व कंत्राटदार, बिल्डर्स, मजूर सहकारी संस्था, खाजगी बांधकाम यंत्रणा यांनी आपल्या बांधकामाचा उत्तम दर्जा राखण्यासाठी गुण नियंत्रण विभागाकडून विविध चाचण्या शासनाने ठरवून दिलेल्या रास्त दरात करुन घ्याव्यात तथा दर्जेदार बांधकाम करुन देशाच्या विकासात सहकार्य नोंदवावे, असे आवाहन कार्यकारी अभियंता , गुण नियंत्रण विभाग ( उपेप्र ) नांदेड यांनी केले आहे.
शासनाने गुण नियंत्रण चाचण्यासाठी रास्त दराचे स्वतंत्र दरपत्रक मंजूर केले आहे. सविस्तर दर पत्रकासाठी खात्याचे https://wrd.maharashtra.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे. दर हे ऑक्टोंबर 2016 ते सप्टेंबर 2018 या दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी लागू राहतील.  जलसंपदा खात्यातील विविध बांधकामांची गुणवत्ता राखण्यासाठी शासनाचे गुण नियंत्रण विभाग (उपेप्र) नांदेड हे कार्यालय चैतन्यनगर येथे कार्यरत आहे. या विभागांतर्गत नांदेड, मुदखेड, सेलू, लातूर आणि औरंगाबाद येथे उत्तम दर्जाच्या प्रयोगशाळा असून भारतीय मानकानुसार चाचण्या घेण्यासाठी आवश्यक उपकरणे उपलब्ध आहेत. सदर प्रयोगशाळेत वज्रचुर्ण (सिमेंट), संधानक ( काँक्रीट ), वाळू (सँड), लोह (स्टील) तसेच माती / मुरमाच्या विविध चाचण्या घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

0000000